Równość szans

RÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRYMINACJA

Dyskryminacja – jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki (np. wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd itp.), którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości z innymi osobami.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest w przypadku funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad horyzontalnych, obowiązujących w całej UE. Kwestia równości szans kobiet i mężczyzn została również uregulowana na gruncie prawa polskiego, tj. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, oprócz obowiązku prawnego, jest warunkiem realizacji celów strategicznych Strategii Europa 2020, które dotyczą trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa, zwłaszcza w kontekście wyrównywania wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn. Zasada równości szans i niedyskryminacji zakłada również umożliwienie wszystkim osobom pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Istotnym aspektem jest więc eliminowanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Jednym z naszych celów jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Nasze działania zmierzające do zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości płci to m.in.:

  • realizacja ww. zasad w procesie wdrażania programów operacyjnych, w tym standard minimum;
  • dostosowanie siedziby firmy oraz sal szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. winda w obiekcie, toalety dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych);
  • zróżnicowanie zatrudnienia kadry ze względu na płeć (w procesie zatrudnienia liczą się przede wszystkim  kwalifikacje, doświadczenie i wiedza);
  • prowadzenie szkoleń dla kadry z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji (wykorzystywanie przez personel wiedzy z ww. zakresu przy realizacji projektów);
  • organizacja pracy umożliwiająca godzenie życia zawodowego i rodzinnego, (np. praca w godzinach popołudniowych oraz w soboty);
  • prowadzenie rekrutacji do poszczególnych projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, w sposób jawny i jednakowy dla wszystkich przyszłych uczestników i uczestniczek wsparcia;
  • stosowanie niedyskryminujących i niestereotypowych ogłoszeń oraz zróżnicowanych form przekazu w materiałach informacyjnych na temat realizowanych projektów, (w tym zapewnienie materiałów informacyjnych w różnych formatach, np. wersje w druku powiększonym, wersje elektroniczne dokumentów, wersje w języku łatwym itp.).
     

Przydatne linki:

Skip to content